top of page

ילדים בין עולמות

ילדי התרבות השלישית

ילדים בכל העולם מתמודדים עם אתגרי ההתפתחות וההתבגרות בדרך לגיבוש הזהות שלהם. עבור ילדי התרבות השלישית, המסע הזה מסובך יותר.


גיבוש זהות ושייכות

"ילדי התרבות השלישית" (Third Culture Kids, TCKs) הוא מושג המתאר ילדים הגדלים בתרבות שונה מתרבות המוצא של הוריהם, בעקבות החלטה משפחתית לחיות ולעבוד בחו"ל. ילדים אלו, הנמצאים בין שתי תרבויות או יותר, לא רק שואבים מכל אחת מהן אלא גם יוצרים תרבות חדשה בפני עצמם - תרבות "שלישית", שאינה נקבעת על ידי גבולות גאוגרפיים או אתניים. חוויות החיים הייחודיות של ילדי התרבות השלישית מעניקות להם פרספקטיבה רחבה וגמישות תרבותית, אך גם מציבות בפניהם אתגרים בגיבוש זהות עצמית ותחושת שייכות.


שאלות של זהות ושייכות

ילדים הגדלים בין תרבויות, נאלצים להתמודד עם שאלות של זהות ושייכות עמוקות יותר מאשר רוב ילדיהם. המשפחה והחברה הקרובה מנסים להעביר לילד את התשובות, אך המסע אל העצמי מורכב מאתגרים ייחודיים כאשר הרקע התרבותי אינו אחיד. תרבות, כפי שהגדיר האנתרופולוג גארי וואבר, דומה לקרחון שרובו טמון מתחת לפני המים. החלק הגלוי הוא רק פסגת ההר, בעוד שהנחות הבסיס והאמונות הן המסה האמיתית שמחזיקה את התרבות. ילדי התרבות השלישית חווים פעמים רבות תחושת זרות כאשר הם נתקלים בפערים תרבותיים ובקשיים להשתלב בתרבות החדשה, למרות חשיפתם הרבה לסממנים החיצוניים שלה, כאשר הם נמצאים בתהליך של יצירת זהות.


בעוד ילדי התרבות השלישית מתמודדים עם חידושי זהות ושייכות, ההורים שלהם נכנסים לתהליך הרילוקיישן עם זהות יציבה מארץ המוצא. המשימה שעומדת בפניהם היא כפולה: לתמוך בילדיהם במסע לגיבוש זהות בינתרבותית תוך כדי שמירה על קשר חזק עם התרבות המקורית שלהם, וכן להשתלב בעצמם בתרבות החדשה. ההורים עלולים להתמודד עם אתגרים כגון מציאת שפה משותפת עם ילדיהם שגדלים בתרבות שונה, וכן עם הצורך להסתגל לסביבה חברתית חדשה ללא ויתור על זהותם התרבותית העצמית. להורים יש תפקיד חשוב בלימוד והכללת הערכים והמסורת של תרבות המוצא, תוך התמודדות עם האתגר להבין ולכלול את התרבות החדשה בחייהם. הם נדרשים לגשר על הפערים בין התרבויות ולהיות דוגמא להתמודדות והסתגלות פוזיטיבית, תוך שמירה על איזון בין שמירה על הזהות התרבותית המקורית לבין פתיחות וקבלה של התרבות החדשה.


זהות ישראלית

ילדי התרבות השלישית הישראלים, מתמודדים לא רק עם האתגרים האופייניים לזהות בינתרבותית, אלא גם עם התרבות הישראלית, אשר מבליטה את החשיבות של זהות לאומית עמוקה, ושונה מתרבויות אחרות במשקל שהיא נותנת לגאווה הלאומית ולאחריות המשותפת. בבתים רבים עולה השאלה העמוקה והכבדה של התגייסות לצה"ל, דבר שמציב בפניהם דילמה רגשית ומורכבת במיוחד. לא אחת קורה שההורים מחליטים לעבור לחיות בחו"ל אך הילדים הבוגרים מביעים את מחאתם בגלל רצונם להתגייס לצה"ל, או מביעים רצון לחזור לארץ בסיום התיכון בכדי להתגייס.


היתרונות שביצירת תרבות שלישית

למרות האתגרים, ילדי התרבות השלישית הם מטמורפוזה של החברה הגלובלית המתפתחת. המסע שלהם, אשר עשיר באתגרים, מציע גם הזדמנויות רבות לצמיחה אישית ולהבנה עמוקה של העולם סביבנו. על ידי חיבור בין תרבויות, שפות, ומסורות, ילדי התרבות השלישית יוצרים זהות חדשה וייחודית, ומובילים את הדרך לעתיד שבו ההבנה והקבלה ההדדית של השונות התרבותית הן הנורמה. הם מצליחים לפתח פרספקטיבות ייחודיות, גמישות תרבותית ויכולת התמודדות עם שינויים. הם נהנים מהערכה עמוקה יותר של הגיוון האנושי ומתרבות שלישית עשירה שהם יוצרים בעצמם. ההורים ומערכות החינוך יכולים לתמוך בתהליך זה על ידי הכרה בייחודיות של ילדיהם ועידוד דיאלוג פתוח ואמפתי על זהות ושייכות.


ילדי התרבות השלישית

Comments


bottom of page